Avgifter och regler 2022-2023

Tillägg till jaktprovsregler
Anvisningar och förtydliganden av drevprovsregler inför jaktprovssäsongen 2022-2023
Regelgruppen i Svenska Stövarklubben utvärderar regelbundet efter jaktprovssäsongerna de drevprovsregler som vi nu haft sedan xxx. Reglerna fastställs i 5 års perioder men i syfte att ta vara på erfarenheter och förtydliga de skrivningar som nu finns utformar regelgruppen anvisningar till drevprovsregler.
De anvisningar som ges ut ska sedan vid nästa nytryck av regelhäftet inarbetas så att ett bra regelhäfte blir ännu bättre och tydligare.

Punktvisa förtydligande och anvisningar: 3.4 Kommisarie (sid 18) Första punktsatsen: ”Utför kontroll…………” texten: ”samt även att krav som beskrivs under 3.8 och 3.9 uppfylls”. flyttas till 3.5 tjänstgörande domare.

Komplettering/ändring av text: ”Ska tillse att domare ej bedömer hund efter egen uppfödning eller hane/tik till egen hund eller kullsyskon. Domare får inte döma hund som ägs av mor, far, syskon eller annan från domarens hushåll.” 3.5 Tjänstgörande domare (sid 18-19) Ändras samt tillförs:
”Domare, som dömt hund till 1:a pris i Ukl, SR Ukl, Ökl, SR, REkl eller Ekl (hare/räv) får ej döma samma hund i fortsättningen undantag vid lottningsförfarande och RR-prov.”

”I övrigt tillse att de krav som beskrivs under 3.8 och 3.9 uppfylls”. 3.6 Kollegium Tillförs: ”Det är av yttersta vikt att Kollegium/fullmäktige ser till att alla fakta som ska fyllas i verkligen är ifyllda.”

4.3.1 Unghundsklass (Ukl) (sid 25-26) Tillägg: Andra stycket: Tillägg efter meningen som slutar med ”alla moment är bedömda”, oavsett om provet då 1:a priset är uppnått pågått kortare tid än 4 timmar. Ny punkt

4.6.1 Sammanräkning av drevtider Denna punkt ska omfatta de fyra sista raderna på sid 29 till och med meningen på sid 30 ”Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden från upptag den tid som återstod av aktuell provtid från tidigare drev” med tillägget (4 tim).

4.7 Avbrytande av prov (sid 30) I punktsatsen som börjar med: ”Om hund bevisligen………… Tillägg: ”under förutsättning att samtliga egenskaper kunnat bedömas”.
5.1 Allmänt (sid 34) Tillägg i meningen: Vid drev under 40 min………….: ”liksom vid slagarbete på godkänt drevdjur (spårat). Sök/kontakt och jaktlust ska alltid bedömas”.
5.3.1 Allmänna krav för pris (sid 34) Efter första stycket om diskvalifikation införs texten: ” Det är hela dagens arbete/prestation som ligger till grund för bedömning av hundens egenskaper vilket bör innebära att KEB används endast i undantagsfall”. Efter 2018/19 års provsäsong gavs nedanstående anvisningar ut dessa gäller fortsättningsvis intill ny regelrevision.
KEB har inte använts i någon större utsträckning och det har varit en del funderingar kring dess tillämpning. Vid de två utvärderingar av drevprovsreglerna som regelgruppen haft 2018 resp 2019 har motsvarande diskussioner förts. I anteckningarna för 2019 års utvärdering föreslogs av lokalklubb att citat: "Vill ta bort KEB mht att det inte används, detta delas av övriga deltagare i mötet, föreslås justeras vid nästa regelrevision". Intill dess (2022) finns begreppet kvar men domarna ska lägga stor energi på att försöka hitta bedömningstillfällen vid de olika egenskapsbedömningarna som ryms inom den raka poängskalan från 6p till diskvalificerad. Detta ska kopplas till texten på sidan 34 i regelhäftet "Har domaren ej kunnat bedöma någon av egenskaperna noteras KEB (kan ej bedömas) för just detta moment i drevprovsprotokollet. Slutresultatet vid KEB blir en nolla" Att trycka på vid ev genomgångar är att: Det är hela dagens arbete/prestation som ligger till grund för bedömning av hundens egenskaper vilket bör innebära att KEB används endast i undantagsfall Skallmarkering; Hundarna skall ju bedömas under hela dagen vilket innebär att skallmarkeringen bedöms under flera drev om så är möjligt. Detta skall tas upp med domarkåren under höstens domardagar som en anvisning.

Egenskapspoäng vid ej upptag; Sök/kontakt och jaktlust skall alltid bedömas. Om man kan konstatera vilket djur hunden utför slagarbete på skall man även bedöma arbete på slag samt väckning på slag under förutsättning att djuret kan spåras. Detta skall tas upp med domarkåren under höstens domardagar som en anvisning.

.Nya regler vid deltagande DM och SM 
DM får hundägaren anmälningsavgiften och båtbiljett från klubben, den medföljande domaren får båtbiljett och uppehälle av klubben.
SM hundägaren får anmälningsavgiften och  båtbiljett av klubben, den medföljande domaren får båtbiljett av klubben, uppehälle för den medföljande betalas av den arrangerade klubben
Klubbens bankgiro är 5172-1876 eller också swishnr 123 277 78 45
Kostnadsersättningar och avgifter för Jaktprov 2022-2023

Provledare
Ökl endagsprov på H/R,  RR-prov, Ekl H/R, Uttagning DM och KM  : Sören Buskas 073-964 95 82
Ökl räv och Ekl räv:Andreas Johansson 070-965 31 05
Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. Ekl prov bedöms av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dagen före provdag. Anmälan i övrigt enligt lokalklubbens bestämmelse.

Ökl H/R o Rävprov 400 kr till domare 0 till kubben, hundägren bet milersättning 
Ekl H/R o Rävprov 400 kr/dag till domaren, 0 kr /dag till klubben
RR-prov 150 kr 50 kr klubben, hundägren bet milersättning 
DM uttagning 400 kr 50 kr till kluben
KM tävlingen 400 kr 75 kr tll klubben
Utställning valp, junior o unghund 250 kr. 
Bankgiro 5172-1876. Swishnummer 123 277 78 45
Utställning övriga 300 kr.


Hundägre annan klubb Ökl 400 kr 100 kr til klubben
Hundägare annan klubb Ekl 400 kr/dag 100 kr/dag till klubben.
Hundägare annan klubb RR 150 kr 100 kr klubben

Kollegium kallar vi till.
Öppna klassen: från 2022-09-01 till den 2023-02-15. Första släpp under september är 07.00. Oktober till 15 februari första släpp 08.00.
Rävprov: från 2022-09-01 till den 2023-02-28/29. Samma tider som öppenklassen.
RR-prov 2022-09-01 till 2023-02-28/28.
Elitklassen: Inga gemensamma elitprov denna säsong eftersom man idag kan beställa dagen före provet. Vill man inte ordna med marker och domare är det gamla regel som gäller tre dagar mellan anmälan till start.
DM uttagningen och Km  blir preöiminärt under februari 2023
Efter den 31 januari fodras det godkänt RR-prov för att starta på jaktprov.
Jaktprovsavgifter
Klubben står för milersättningen 20 kr/mil till domarna i elitklassen fastaprov och Km tävlingen. Ägare som är medlem i annan klubb betalar 400 kr dag till domaren och sätter in 100 kr dag till klubben. Hundägare betalar också milersättning direkt till domaren. När det gäller RR-prov ersätter hundägaren domare med 150 kr och 100 kr till klubben. Hundägaren betalar också milersättning direkt till domare.
  Ökl: 400 kr till domaren och 50 kr till klubben, gäller också rävprov, det är hundföraren som betalar milersättning till domaren. 
 Ekl: 400 kr per dag till domaren och 50 kr dag till klubben, gäller också rävprov.
 KM-tävlingen: 400 kr till domaren och 75 kr till klubben.  Klubben står för milersättningen.
  RR-prov: 150 kr till domaren och 50 kr till klubben, milersättning står hundägaren för. 
 Milersättningen är 20 kr milen.