Årsarbetsuppgifter för klubbarna

Arbetsordning för klubbarna
Kallelse till årsmötet utsändes senast två (2) veckor före årsmötet.

Årsmöte hålles varje år före april månads utgång.

Medlemsavgift debiteras av SKK genom central inbetalning. Uppgift om medlemsavgift för fullbetalande medlem och familjemedlem insändes till SvStK senast den 31 maj för kommande år.

Ansökan om utställning skall ske före den 1 november och avse utställning/ar för 3 år fram i tiden. (Planerad utställning 2008 ansökes om senast 1 november 2005)

Ansökan om jaktprov skall ske före maj månads utgång för innevarande år till SvStK. Vid ansökan anges om respektive. prov är ÖKL eller EKL alternativt SR-Räv, SR Räv-EKL och RR.

INT-EKL-prov, ansökan sker minst 7 månader innan prov. Ifall ansökan avser fler än två provdagar, skall respektive ras beredas möjlighet att startas under samma provdagar.

Delegater till Stövarfullmäktige anmäles senast 6 (sex) veckor före tövarfullmäktige till kansli. Stövarfullmäktige avhållas fredag och lördag, dag efter Kristi Himmelsfärdsdag vid jämna årtal. OBS att lokalklubbars årsmöten utser delegater. Dessa måste ibland utses ett år i förväg beroende på årsmötets tidpunkt i förhållande till anmälningstiden för delegater. (6 veckor)

Motioner till Stövarfullmäktige insändes till SvStK senast den 31 oktober året innan Stövarfullmäktige.
Styrelsefunktionärer i lokalklubbarna anmäles till SvStK med angivande av namn, adress, telefonnummer och ev. mail-adress senast den 31 maj varje år.

Resultat från utställningar insändes till SvStK snarast efter utställning, dock senast en (1) månad efter utställning. För utländsk hund skall kopia av registreringsbeviset bifogas. Resultatredovisning sker via Klubbdata.

Resultat från jaktprov och RR-prov insändes till SvStK snarast efter provdag, dock senast 1 månad efter kollegium. För utländsk hund skall kopia av registreringsbeviset bifogas. Resultat från ÖKL-prov bör insändas 3 ggr under provsäsong (prov t.o.m oktober, prov t.o.m december och prov t.o.m. februari) Resultatredovisning sker via ”Klubbdata” på elektronisk väg till kansli.
 
Ansökan om auktorisation av jaktprovs- / drevprovsdomare insändes till SvStK på avsedd blankett. (Domar- och kollegieutlåtande).

KRONOLOGISK MINNESLISTA
Januari – december
Anmälan om direktanslutna medlemmar och medlemmar som betalar sin medlemsavgift till lokalklubben skall varje månad anmälas till SvStK. OBS! Hedersmedlemmar anmäles till SvStK snarast efter beslut i lokalklubb.
Ansökan om auktorisation av jaktprovs- / drevprovsdomare insändes till SvStK på avsedd blankett. (Domar- och kollegieutlåtande)
Motioner till Stövarfullmäktige, dock senast 31 oktober år innan Stövarfullmäktige.

JANUARI
Redovisning av ÖKL-, SR, SR-EKL och RR för tiden 1 november – 31 december till SvStKs kansli.

FEBRUARI
Kallelse till Stövarfullmäktige utgår till lokalklubbar det år sådant anordnas, varför kallelse kan infalla under februari (2 månader före fullmäktige).
Avelsrådens rapporter för föregående verksamhetsår insändes till SvStKs kansli.

MARS
Anmälan av delegater skall ske sex veckor före Stövarfullmäktige det år sådant anordnas (jämna år), varför anmälningstid kan infalla under mars månad.
Manus till Tidskrift nr 2 till SvStK:s redaktör.
Manus med inbjudan till Räv-SM ifall Räv-SM avhålles innevarande år för kvalificerade hundar från sista jpr-säsongen.
Redovisning av resterande ÖKL-, SR, SR-EKL och RR-prov från jaktprovssäsong till SvStKs kansli.

APRIL
Ansökan om INT-EKL-prov innevarande år bör ske före april månads utgång med beaktande av lång handläggningstid. (7 månader före provdag, ansökan vidarebefordras av kansliet till SKK och därifrån till FCI) Ansökan under april avser tidigaste INT-EKL-prov i oktober innevarande år.
Ifall ansökan avser fler än två provdagar, bör respektive ras beredas möjlighet att starta under samma provdagar.

MAJ
Ansökan till SvStK om kommande provsäsongs jaktprov med tillhörande funktionärer, startavgiftens storlek samt anmälningstids utgång skall framgå för resp. prov.
Vid ansökan anges om respektive. prov är ÖKL eller EKL alternativt SR-Räv, SR Räv-EKL och RR.
Vid INT-EKL-prov sker ansökan minst 7 månader innan prov. (Se april månad)
Ansökan om domarutbildning med lös hund under förbudstid, dock att ansökt dag ej får vara tidigare än 2:a lördagen i augusti månad.
Anmälan till SvStK av lokalklubbs styrelse med adress, telefonnummer och eventuell mail-adress, där även befattningar inom styrelsen framgår.
Meddelande om medlemsavgift för medlem och familjemedlem för kommande år, insändes till SvStK.
Lokalklubbs förslag om Hamiltonplaketten inges till SvStK för beredning senast 2 år före Kennelfullmäktige. (Kennelfullmäktige = ojämnt årtal)
Ansökan om arrangemang Svenska Mästerskapet ”Räv” (SR)
Ansökan om arrangemang Svenska Mästerskapet H/R EKL
(2006 i Halland, 2007 i Norrbotten, 2008 i Västerbotten, 2009 Småland, 2013 Dalarna)
Ansökan om arrangemang Nordiska Mästerskapet för stövare (2012 och därefter vart 6:e år).
Ansökan av lokalklubb om Stövarfullmäktige (jämna årtal)
Gör beställningar till SvStKs materialansvarig av DM-plaketter.

JUNI
Manus till Tidskrift nr 3 till SvStK:s redaktör.

SEPTEMBER
Manus till Tidskrift nr 4 till SvStK:s redaktör. (I förekommande fall.)
Manus till inbjudan Räv-SM kommande år till SvStKs redaktör.
Lokalklubbens ” annonser” om utställningar / klubbverksamhet för kommande år under resp. lokalklubbs 1:a sida i Tidskrift nr 4, insändes till SvStKs kansli. (Gäller i första hand lokalklubbs utställningar under tiden 1 jan – 1 april fåföljande år.
Ansökan om ändring av SKK/UtstK redan beviljad utställning för kommande år. (Tid och plats)

OKTOBER
Ansökan om utställning för tre år fram i tiden. Ansökan skall innehålla ort och kommun och län, där utställningen skall anordnas. (År 2005 ansöker man om 2008 års utställningar)
Motioner till Stövarfullmäktige insändes senast 31 oktober året före Stövarfullmäktige.

NOVEMBER
Redovisning av Ökl-, SR. SR Ekl och RR för tiden 1 september – 30 oktober till SvStKs kansli.
Lokalklubbens ”annonser” om utställningar / klubbverksamhet för kommande år under resp. lokalklubbs 1:a sida i SvStKs Tidskrift nr 1 påföljande år, insändes till SvStKs kansli.

DECEMBER
Manus till Tidskrift nr 1 till SvStk:s redaktör.

UTSTÄLLNINGAR
För anordnande av utställningar gäller följande anvisningar.
Bestyrelse
Lokalklubbs styrelse utser bestyrelse, som består av tre personer som inte själva ställer ut någon hund vid aktuell utställning. Det åligger lokalklubbs styrelse att informera bestyrelse om bestyrelses skyldigheter vid utställning. (Se Utställnings- och championatbestämmelser och Handbok för utställningsansvariga) Vid bedömning måste minst en från bestyrelsen alltid närvara vid utställningsring.
Rätt att deltaga
Lokalkubbs utställning är öppen för alla medlemmar i SvStK samt för norska medlemmar av Norsk Harehundsklubb och finska medlemmar som är med i Finska Stövarklubben.
Det åligger lokalklubb att;
Ansökan om utställning sker efter överenskommelse med närliggande lokalklubbar och SKKs länsklubbar, att utställning inte kolliderar med SKK- Länsklubbsutställning. Överenskommelse kan ske med länsklubb om motsatt dag, (grp 6) ifall länsklubbsutställning understiger en radie av 30 mil. SKK/UtstK beviljar ej utställning som kolliderar med länsklubbs utställning av grp 6 samma dag. Ansökan skall vara inkommen till SvStK före den 1 november och avse utställning/ar 3 år fram i tiden. (Planerad utställning 2008 ansökes om senast 1 november 2005.

Lokalklubb träffar avtal med tjänstgörande domare minst ett år i förväg. Arrangerande klubb tillhandahåller mätsticka för mätning av hundens höjd om ej annan överenskommelse träffats mellan klubben och tjänstgörande domare. Arrangerande klubb träffar även avtal med ringsekreterare minst 3 månader före utställning.

Lokalklubb har att till polismyndighet anmäla anordnade av utställning på allmän plats.
I god tid, minst en vecka före utställning skall lokalklubb tillsända utställaren PM, där tider och plats för utställning och eventuell veterinärbesiktning anges, jämte övriga upplysningar som kan vara av värde för utställaren. Veterinärbesiktning behövs f.n. inte, om antalet hundar per dag understiger 400 st.
Om utställningsdomare själv accepterar kan det tillåtas ett antal upp till 85 hundar exkl. avelshundar, dock kan antalet utökas till 100 hundar vid utställning med endast en ras (ett BIR). Om domaren har elev eller aspirant i ringen så ska antalet hundar inte överstiga 70.

Ansökan om dispens för hundantal över 85 i första hand till SKKs tävlingssekretariat, i andra hand till SKK/UtstK VU.
Dispensen utfärdas av SKK/UtstK VUs Bo Skalin, Catharina Wenngren, Sten Åkesson.
Resultat från utställningen redovisas snarast av lokalklubbens resultatansvarige till SvStK, dock senast 1 månad efter genomförd utställning och sker via ”Klubbdata” på elektronisk väg.
OBS, att kopia av deltagande utlandsregistrerad hund skall insändas till kansliet via mail eller med post i samband med resultatredovisning av utställningen.
Rapport om ”oacceptabelt beteende” skall dock snarast insändas till SvStKs kansli på avsedd blankett, som skall finnas tillgänglig vid prov/utställning som arrangeras av lokalklubb. (Avsedd blankett hämtas via Internet, www.skk.se, (för funktionär)
I övrigt hänvisas till SKK:s gällande ”Tävlings- och Championatbestämmelser”.
(Kan beställas från SKK och finns även på www.skk.se)
Tillbaka till början

JAKTPROV
Följande gäller för anordnande av jaktprov.
Ansökan om anordnande av jaktprov.
Ansökan sker till SvStK om kommande provsäsongs jaktprov med tillhörande funktionärer med adresser, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress. (Maj månad)

I län med skilda jakttider för skogs- och fälthare får prov endast avse skogshare efter förbudstid för fälthare.
Internationellt elitklassprov ansöks i sådan god tid att ansökan föreligger SvStK sju (7) månader före provs genomförande.
Till prov på förutbestämda tider och platser skall kommissarie och fullmäktige utses. För övriga prov på olika platser kan lokalklubb utse särskilda funktionärer / provledare, som tar emot anmälningar och är behjälpliga med domare och provmarker.

Fullmäktige
Äger det övergripande ansvaret när det handlar om regelfrågor.
Sammankallar och leder kollegiet, se vidare i jaktprovsreglerna.
Fullmäktige anvisar även utbildningsdomare till domaraspirant vid prov.
Inlämnar till styrelsen utlåtande på avsedd blankett betr. Aspiranttjänstgörning.

Kollegium
Kollegiet utgöres av tjänstgörande fullmäktige, närvarande domare och styrelseledamöter, dock minst fem personer.
Kollegiet fastställer prisvalör och beslutar om omprov. Om domarens förslag till pris ändrats, skall hundägaren snarast meddelas via fullmäktige.
Kollegium godkänner/underkänner domaraspirants självständiga domarberättelse.
Rätt att deltaga