Hur och vem anmäler jag mig till. Helst vill vi ha in anmälan via hemsidan.
Annnars kontakta Olle Råström på telefon 070-281 34 41 eller anmäl er via vår hemsida.
Sätt in anmälningsavgiften anntingen på swishnr 123 277 78 45 eller bankgiro 5172-1876

För deltagande i Veteranklassen måste hunden uppnått en ålder av 8 år
Unghundsklassen är återinförd för hund som dagen för utställningen uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. Detta innebär att dessa hundar antingen kan anmälas i unghundsklass, öppen klass eller jaktklass (om hunden har erforderliga meriter).
· För att delta i jaktklass krävs lägst 3: e pris öppen klass på drevprov eller godkänt grytanlagsprov eller godkänt grytkaraktärsprov eller godkänd anlagsklass på viltspårprov.
Anmälningsavgiften .
Valp, Junior och unghund: 250 kr, andra klasser 300 kr, höjningen beror på 50 kr i registreringsavgift

Krav på vaccination

 Vid utställning deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka.
 Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.
 

Ansvarig hundutställningen

Christer Hederstedt
Lye Bjärges 180
623 61 Stånga
Mobil 070-566 34 17
482728@telia.com

Så här går det till på utställning
Allmänna bestämmelser
Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.
Otillåtet på utställning
Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden. Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Utställarens skyldigheter
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande, obligatorisk, konkurrensklass. Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar. Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse härav kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!
Återbetalning
Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass.
 
Regler för bedömning och bedömningsordning
Bedömningsordning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatbestämmelser som finns på www.skk.se. Kvalitetsbedömning Kvalitetsbedömning innebär att hunden till-delas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris.
KvalitetsbedömingKvalitetspriserna är excellent, very good, good, sufficient eller disqualified samt omdömet "cannot be judged". Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare konkurrensbedömning).

Excellent (utmärkt) Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god) Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god) Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. Sufficient (godtagbar) Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller
har bristande fysisk kondition.Disqualified (diskvalificerad) Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP) Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.
Valpklass (inofficiell) 6-9 mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
Juniorklass (junkl) 9-18 mån Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.
Juniorkonkurrensklass (junkk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Unghundsklass (ukl) 15-24 mån Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.
Unghundskonkurrensklass (ukk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån- Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass. Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/ tikklass.
Öppen klass (ökl) 15 mån- Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i öppen klass konkurrens.
Öppen klass konkurrens (ökk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Championklass (chkl) 15 mån- Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass eller, om hunden den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder, i veteranklass. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i champion konkurrens klass. Championkonkurrensklass (chkk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i championklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Veteranklass (vetkl) 8 år- Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i veterankonkurrensklass.
Veterankonkurrensklass (vetkk) Obligatorisk klass för hund som fått excellent i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteran med excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Så här går det till på utställning A4 .indd 2 2011-02-10 09:41:14
Bästa hanhundsklass (bhkl) - Bästa tikklass (btkl) Obligatorisk klass för hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning.
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat. Vinnande hane respektive tik tävlar om
Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM). Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM) Obligatorisk klass för hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG). CACIB - (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i
Bästa hanhunds- respek-tive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junioreller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.
Avelsklass (avelskl) Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid inte ha tilldelats Disqualified eller cannot be judged. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna. Uppfödarklass (uppfkl) Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.
Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata bestämmelser för junior handling finns på www.skk.se).
Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund - Best in Show.
Prisbeteckningar Utmärkelser betecknas med följande färger: Kvalitetsbedömning Excellent röd Very Good blå