Årsmöte 2020 Capsulam

Enligt den statistik vi fått in har nästan 68 % svarat på den enkät som gick ut via mejl. Vi har utgått från vad en majoritet har röstat när vi skriver detta protokoll och tillsätter vissa tjänster. Vi kommer ett skicka ut hur röstningen kom att se ut via mejl.
 
§ 1. Mötets öppnande
Mejl har gått ut till alla medlemmar som har mailadresser hos oss den 24 maj och är öppet för röstning fram till den 7 juni 2020.
 
§ 2. Fastställande av röstlängd
Inte aktuellt eftersom detta är ett digitalt möte.

§ 3. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Capsulam godkänner att mötet varit utlyst enligt stadgarna.
 
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes enligt capsulam

§ 5. Val av ordförande för mötet
Tore Timgren väljs till ordförande för stämman. Ordföranden utser Olle Råström som sekreterare för stämman.

§ 6. Val av justeringsman tillika rösträknare
Ingen rösträknare behöver utses eftersom det går digitalt.

§ 7. Styrelsens berättelse över klubbens verksamhet och förvaltning
Styrelsens årsredovisning har gått ut via mejl och capsulam godkänner den.

§ 8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen är framförd av Björn Uppborn och Leif Hellman och läggs till handlingarna. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9. Besked om ansvarsfrihet
Capsulam beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen
Capsulam beslutar i enlighet med valberednings förslag att välja följande personer till styrelsen: Olle Råström, Sören Buskas och Christer Hederstedt har avsagt sig omval. Stämman väljer 3 nya ledamöter:
Erik Jonsson har avsagt sig val till styrelsen på grund av vissa omständigheter.
Jörgen Pettersson nyval på två år.
David Eneqvist nyval på två år
Som suppleanter valde capsulam nyval av Stefan Hellström och Björn Åkerblom på två år.

§ 11. Val av två revisorer och två suppleanter
Valberednings förslag på revisorer och suppleanter. Omval av Björn Uppborn och Leif Hellman. Som suppleanter Henrik Öhman och Roland Andersson, alla omväljs enligt capsulam

§ 12. Mötets avslutande
Tore tackade alla, förklarade detta digitala möte capsulam avslutat.

Årsmöte 2019

1 Öppnande
Tore Timgren öppnar årsmötet för Gotlands Stövarklubb och hälsar alla välkomna.

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Erik Jonsson valdes som mötesordförande och som mötessekreterare Olle Råström.

3 Justering av röstlängd
Inga fullmakter fanns att rapportera.

4 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Göran Larsson och Ronny Pettersson. Ordförande skall också justera protokollet.

6 Årsmötet behöriga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7 Föredragning av styrelsens verksamhet, med resultat och balansräkning, samt fastsällande av bokslutet
Olle Råström gick igenom verksamheten för 2018. Anders Lekander redogjorde för bokslutet. Årsmötet fastställde verksamheten och godkände bokslutet för 2018. Vissa omständigheter har gjort att vi i år har ett minusresultat på ca 15 000 kr.

8 Föredragning av revisorernas berättelse av det gångna året
Leif Hellman läste revisionsberättelsen, där revisorerna föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för det gångna året.

10 Fastställande av medlemsavgifter för 2020
Olle redogjorde för hur medlemsavgiften idag fastställs av Svenska Stövarklubben efter beslut i tidigare Stövarfullmäktige.

11Fastställande av budget och verksamhetsplaner 2019/2020
Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsperioden fastställdes efter genomgång av verksamheten 2019/2020. Eftersom ekonomin dragits med underskott under några år kommer vi framöver bara göra ett utskick till våra medlemmar och det är utskicket till årsmötet. Vi kommer också att ta bort förmånen att strata gratis när hunden gör sitt första jaktprov.

12 Inkomna motioner
Inga motioner har inlämnats till styrelsen.

13  Val av ordförande på en tid av två år.
Tore Timgren Västerhejde valdes av stämman som ordförande på två år.

13 Val av tre styrelseledamoter på en tid av två år
Stämman beslutade omval av Anders Lekander Visby, Andreas Johansson Viklau och Erik Holmqvist Sanda.

14 Val av två suppleanter på en tid av två år
Stämman beslutade omval av Emme Lindström och nyval av David Eneqvist.

15 Val av två revisorer och två suppleanter på en tid av ett år
Som revisorer beslutade stämman omval av Björn Eriksson, Romakloster och Leif Hellman Sanda.
Som revisorssuppleanter omvaldes Henrik Öhman och Roland Andersson.

16 Val av valberedningen, en sammankallande och två ledamöter
Årsmöte beslutade att det blir Finnstövarna som har ansvaret. De väljer själva ut någon som sammankallande.

17 Festkommitté årsmötet 2020
Årsmöte valde Gotlandsstövarföreningen att vara festkommitté 2020 Lennart Pettersson är sammankallande.

18 Beslut angående jaktprov och ersättningar
Detta beslutades av årsmötet: Avgifter för jaktprov/utställningar är oförändrat.
·       Jaktprovstider
Öppna klassen: från 2019-09-01 till den 2020-02-15. Första släpp under september är 07.00. Oktober till 15 februari första släpp 08.00.
Rävprov: från 2019-09-01 till den 2020-03-15. Samma tider som öppenklassen men från 1 mars släpp 07.00.
Elitklassen: Inga gemensamma elitprov denna säsong eftersom man idag kan beställa dagen före provet. Vill man inte ordna med marker och domare är det gamla regel som gäller tre dagar mellan anmälan till start.
DM uttagningen: den 4 oktober.
Gotland står som värd för DM distrikt 4 den 9–10 oktober.
RR-prov 2019-09-01 till 2020-02-28/29
KM-tävlingen: under februari månad 2020.
Efter den 31 januari fodras det godkänt RR-prov för att starta på jaktprov.
·       Jaktprovsavgifter
Stämman beslutade att ta bort förmånen att starta gratis när hunden statar första gången. Hundföraren betalar domaren 300 kr vid starten. Klubben står för milersättningen 18,50 kr/milen till domarna i elitklassen och Km tävlingen. Ägare som är medlem i annan klubb betalar 300 kr dag till domaren och sätter in 100 kr dag till klubben. Hundägare betalar också milersättning direkt till domaren. När det gäller RR-prov ersätter hundägaren domare med 150 kr och 100 kr till klubben. Hundägaren betalar också milersättning direkt till domare.
Stämman beslutade att när man beställer jaktprov i det nya systemet skall provet betalas direkt till vår bank.


·        Ökl: 300 kr till domaren och 50 kr till klubben, gäller också rävprov, det är hundföraren som betalar milersättning till domaren.
               
·       Ekl: 300 kr per dag till domaren och 50 kr dag till klubben, gäller också rävprov.


·       KM-tävlingen: 300 kr till domaren och 75 kr till klubben.  Klubben står för milersättningen.


·        RR-prov: 150 kr till domaren och 50 kr till klubben, milersättning står hundägaren för.
 
Avgiften skall sättas in på klubbens Bankgiro 5172-1876 eller Swisch 123 277 78 45
 Milersättningen är 18,50 kr milen.
19 Övriga frågor och avlutning av årsmötet
Olle påminde om att ringträningen den 1 maj börjar kl 17.00.
Eftersom ekonomin dragits med underskott under några år kommer vi framöver bara göra ett utskick till våra medlemmar och det är utskicket till årsmötet. All kommunikation till våra medlemmar under året kommare att delges via mail eller via vår hemsida.
Tore påminde stämman om att vi måste få in fler domare i klubben. Anmälas tas i mot direkt från flera medlemmar.
Tore drog lite från ordförandekonferensen som var nu i vår.
Vi gör ett nytt försök i år med att få till tävlingen Gotlandsräven.


Erik Jonsson tackade för förtroende att leda årsmötet och lämnade över till Tore som tackade Eka för ett väl genomfört årsmöte sedan inbjöds stämman till middag och senare prisutdelning.            

Årmöte 2018

1 Öppnande
Tore Timgren öppnar årsmötet för Gotlands Stövarklubb och hälsar alla välkomna.

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Per-Johan Eriksson valdes som mötesordförande och som mötessekreterare Olle Råström.

3 Justering av röstlängd
Inga fullmakter fanns att rapportera.

4 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Sören Buskas och Erik Holmqvist. Ordförande skall också justera protokollet.

6 Årsmötet behöriga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7 Föredragning av styrelsens verksamhet, med resultat och balansräkning, samt fastsällande av bokslutet
Olle Råström gick igenom verksamheten för 2017. Anders Lekander redogjorde för bokslutet. Årsmötet fastställde verksamheten och godkände bokslutet för 2017. Vissa omständigheter har gjort att vi i år har ett sämre resultat än 2016.

8 Föredragning av revisorernas berättelse av det gångna året
Eftersom inga revisorer fanns närvarade lästes revisionsberättelsen upp av Per-Johan Eriksson, där de föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för det gångna året.

10 Fastställande av medlemsavgifter för 2019
Olle redogjorde för hur medlemsavgiften idag fastställs av Svenska Stövarklubben efter beslut i tidigare Stövarfullmäktige.

11 Fastställande av budget och verksamhetsplaner 2018/2019
Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsperioden fastställdes efter genomgång av verksamheten 2018/2019.

12 Inkomna motioner
Inga motioner har inlämnats till styrelsen.

13 Val av tre styrelseledamoter på en tid av två år
Stämman beslutade omval av Olle Råström Visby, Sören Buskas Eskelhem och Christer Hederstedt Lye.

14 Val av en suppleant på en tid av två år
Stämman beslutade omval av Jörgen Pettersson, Rone.

15 Val av två revisorer och två suppleanter på en tid av ett år
Som revisorer beslutade stämman omval av Björn Eriksson, Romakloster och nyval av Leif Hellman från Sanda.
Som revisorssuppleanter omvaldes Henrik Öhman och Roland Andersson.

16 Val av valberedningen, en sammankallande och två ledamöter
Årsmöte beslutade att det blir Schiller som har ansvaret. Per-Olof Jansson valdes som sammankallande.

17 Festkommitté årsmötet 2019
Årsmöte valde Finnstövarföreningen att vara festkommitté 2019. Sören Buskas är sammankallande.

18 Beslut angående jaktprov och ersättningar
Detta beslutades av årsmötet: Avgifter för jaktprov/utställningar är oförändrat.
Jaktprovstider
Öppna klassen: från 2018-09-01 till den 2019-02-15. Första släpp under september är 07.00. Oktober till 15 februari första släpp 08.00.
Rävprov: från 2018-09-01 till den 2019-03-15. Samma tider som öppenklassen men från 1 mars släpp 07.00.
Elitklassen: Inga gemensamma elitprov denna säsong eftersom man idag kan beställa dagen före provet. Vill man inte ordna med marker och domare är det gamla regel som gäller tre dagar mellan anmälan till start.
DM uttagningen: under oktober/ 2018.
RR-prov 2018-09-01 till 2019-02-28/29
KM-tävlingen: under februari månad 2019.
Efter den 31 januari fodras det godkänt RR-prov för att starta på jaktprov.
Jaktprovsavgifter
Första starten för en hund skall subventioneras av klubben, hela kommande säsong. Klubben ersätter hundföraren. Hundföraren betalar domaren 300 kr vid starten. Klubben står för milersättningen 18,50 kr/milen till domarna i elitklassen och Km tävlingen. Ägare som är medlem i annan klubb betalar 300 kr dag till domaren och sätter in 100 kr dag till klubben. Hundägare betalar också milersättning direkt till domaren. När det gäller RR-prov ersätter hundägaren domare med 150 kr och 100 kr till klubben. Hundägaren betalar också milersättning direkt till domare.

Ökl: 300 kr till domaren och 50 kr till klubben, gäller också rävprov, det är hundföraren som betalar milersättning till domaren.
Ekl: 300 kr per dag till domaren och 50 kr dag till klubben, gäller också rävprov.
KM-tävlingen: 300 kr till domaren och 75 kr till klubben. Klubben står för milersättningen.
RR-prov: 150 kr till domaren och 50 kr till klubben, milersättning står hundägaren för.
Avgiften skall sättas in på klubbens plusgiro 18 99 78 -0.
Milersättningen är 18,50 kr milen.

19 Övriga frågor och avlutning av årsmötet
Olle påminde om att ringträningen den 1 maj börjar kl 17.00.
Christer drog lite om tider inför den kommande utställningen.
Emme påminde om den kommande lydnadskursen på Glose gård.
Ett förslag kom från Mats och Tore om att försöka anordna något som liknar tex Hallandsräven men att vi då skulle heta Gotlandsräven, styrelsen skall arbeta vidare med förslaget. Tore tog också upp frågan om jaktprov tillsammans med Småland, de håller på att titta på hur det skulle kunna se ut.

Per-Johan tackade för förtroende att leda årsmötet och lämnade över till Tore som inbjöd till middag och senare prisutdelning.

Årsmöte 2017

1  ÖPPNANDE
TORE TIMGREN ÖPPNAR ÅRSMÖTET FÖR GOTLANDS STÖVARKLUBB OCH HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA.
2  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE
PER-JOHAN ERIKSSON VALDES SOM MÖTESORDFÖRANDE OCH SOM MÖTESSEKRETERARE OLLE RÅSTRÖM.

3  JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
INGA FULLMAKTER FANNS ATT RAPPORTERA.

4  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNDES.

5  VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE
TILL JUSTERINGSMÄN VALDES SÖREN BUSKAS OCH MATS KARLSSON. ORDFÖRANDE SKALL OCKSÅ JUSTERA PROTOKOLLET.

6  ÅRSMÖTET BEHÖRIGA UTLYSANDE
ÅRSMÖTET ANSÅGS BEHÖRIGT UTLYST.

7  FÖREDRAGNING AV STYRELSENS VERKSAMHET, MED RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, SAMT FASTSÄLLANDE AV BOKSLUTET
OLLE RÅSTRÖM GICK IGENOM VERKSAMHETEN FÖR 2016. ANDERS LEKANDER REDOGJORDE FÖR BOKSLUTET. ÅRSMÖTET FASTSTÄLLDE VERKSAMHETEN OCH GODKÄNDE BOKSLUTET FÖR 2016.

8 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE AV DET GÅNGNA ÅRET
EFTERSOM INGA REVISORER FANNS NÄRVARADE LÄSTES REVISIONSBERÄTTELSEN UPP AV OLLE RÅSTRÖM, DÄR DE FÖRESLOGS ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

9  FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
ÅRSMÖTET BESLUTADE OM ANSVARSFRIHET FÖR DET GÅNGNA ÅRET.

10  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2018
OLLE REDOGJORDE FÖR HUR MEDLEMSAVGIFTEN IDAG FASTSTÄLLS AV SVENSKA STÖVARKLUBBEN EFTER BESLUT I TIDIGARE STÖVARFULLMÄKTIGE. VANLIG MEDLEMSAVGIFT SOM DÅ OCKSÅ GÄLLER 2018 ÄR 395 KR, FAMILJEMEDLEM 100 KR OCH EXTRAMEDLEM  100 KR.

11  FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH VERKSAMHETSPLANER 2017/2018
BUDGETEN OCH VERKSAMHETSPLANEN FÖR VERKSAMHETSPERIODEN FASTSTÄLLDES EFTER GENOMGÅNG AV VERKSAMHETEN 2017/2018.

12  INKOMNA MOTIONER
INGA MOTIONER HAR INLÄMNATS TILL STYRELSEN.

13 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ EN TID AV TVÅ ÅR
STÄMMAN BESLUTADE OMVAL AV TORE TIMGREN PÅ TVÅ ÅR.

14 VAL AV TRE STYRELSELEDAMOTER PÅ EN TID AV TVÅ ÅR
STÄMMAN BESLUTADE OMVAL AV ANDREAS JOHANSSON, ANDERS LEKANDER OCH ERIK HOLMQVIST.

15 VAL AV TVÅ SUPPLEANTER PÅ EN TID AV TVÅ ÅR
EFTERSOM MATS KARLSSON OCH LEIF HELLMAN AVSAGT SIG OMVAL BESLUTADE STÄMMAN NYVAL AV EMME GUSTAVSSON OCH HÅKAN JAKOBSSON.

16 VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER PÅ EN TID AV ETT ÅR
SOM REVISORER BESLUTADE STÄMMAN OMVAL AV MATS LINDBY OCH NYVAL AV BJÖRN ERIKSSON FRÅN ROMAKLOSTER.
SOM REVISORSSUPPLEANTER OMVALDES HENRIK ÖHMAN OCH ROLAND ANDERSSON.

17 VAL AV VALBEREDNINGEN, EN SAMMANKALLANDE OCH TVÅ LEDAMÖTER
ÅRSMÖTE BESLUTADE ATT DET BLIR SMÅLAND OCH LUZERN SOM HAR ANSVARET. ERIK HOLMQVIST VALDES SOM SAMMANKALLANDE.

18 FESTKOMMITTÉ ÅRSMÖTET 2017
ÅRSMÖTE VALDE SCHILLERFÖRENINGEN ATT VARA FESTKOMMITTÉ 2018. CHRISTER HEDERSTEDT ÄR SAMMANKALLANDE.

19  BESLUT ANGÅENDE JAKTPROV OCH ERSÄTTNINGAR
DETTA BESLUTADES AV ÅRSMÖTET: ERSÄTTNINGEN TILL DOMARNA DENNA SÄSONG SKALL VARA 300 KR DAGEN, BETALAS DIREKT TILL DOMARE. AVGIFTEN TILL KLUBBEN PÅ 50 KR ÄR SAMMA SOM TIDIGARE. INGA ANDRA AVGIFTER KOMMER ATT ÄNDRAS.
 Jaktprovstider
Öppna klassen: från 2017-09-01 till den 2018-02-15. Första släpp under september är 07.00. Oktober till 15 februari första släpp 08.00.
Rävprov: från 2017-09-01 till den 2018-03-15. Samma tider som öppenklassen men från 1 mars släpp 07.00.
Elitklassen: Inga gemensamma elitprov denna säsong eftersom man idag kan beställa dagen före provet. Vill man inte ordna med marker och domare är det gamla regel som gäller tre dagar mellan anmälan till start.
DM uttagningen: under oktober/ 2017.
RR-prov 2017-09-01 till 2018-02-28/29
KM-tävlingen: under februari månad 2018.
Efter den 31 januari fodras det godkänt RR-prov för att starta på jaktprov.
 Jaktprovsavgifter
Första starten för en hund skall subventioneras av klubben, hela kommande säsong. Klubben ersätter hundföraren. Hundföraren betalar domaren 300 kr vid starten. Klubben står för milersättningen 18,50 kr/milen till domarna i elitklassen och Km tävlingen. Ägare som är medlem i annan klubb betalar 300 kr dag till domaren och sätter in 100 kr dag till klubben. Hundägare betalar också milersättning direkt till domaren. När det gäller RR-prov ersätter hundägaren domare med 150 kr och 100 kr till klubben. Hundägaren betalar också milersättning direkt till domare.


 Ökl: 300 kr till domaren och 50 kr till klubben, gäller också rävprov, det är hundföraren som betalar milersättning till domaren.
 
 Ekl: 300 kr per dag till domaren och 50 kr dag till klubben, gäller också rävprov.


 KM-tävlingen: 300 kr till domaren och 75 kr till klubben.  Klubben står för milersättningen.


 RR-prov: 150 kr till domaren och 50 kr till klubben, milersättning står hundägaren för.
 
Avgiften skall sättas in på klubbens plusgiro 18 99 78 -0.
 Milersättningen är 18,50 kr milen.

20  ÖVRIGA FRÅGOR OCH AVLUTNING AV ÅRSMÖTET
ERIK JONSSON TOG UPP FRÅGAN ATT KLUBBEN INTE ERSATT VANDRINGSPRIS SOM GÅTT UT, DET ÄR I FÖRSTA HAND HARE PROV SOM DET GÄLLER. KLUBBEN SKALL UNDER DETTA ÅR SE ÖVER VANDRINGSPRISER SÅ ATT DET FINNS EN RÄTTVIS FÖRDELNING MELLAN HARE OCH RÄVPRISER.
ERIK HOLMQVIST TOG UPP FRÅGAN OM HÖJT ARVODE TILL DOMAREN EFTERSOM EN DEL ANDRA KLUBBAR HAR HÖJT ARVODET. DET BLIR EN FRÅGA TILL NÄSTA ÅRSMÖTE.
MARIE MEDDELAR ATT KENNELKLUBBEN VID UTSTÄLLNINGEN I AUGUSTI KOMMER ATT HA EN DOMARE SOM HAR VANA ATT DÖMA STÖVARE.


ERIK HOLMQVIST, SÖREN BUSKAS, ANDREAS JOHANSSON OCH LEIF HELLMAN TILLDELADES SVENSKA STÖVARKLUBBEN FÖRTJÄNSTNÅLAR.
ERIK JONSSON TILLDELADES SVENSKA STÖVARKLUBBEN FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER.
UNDER HÖSTEN KOMMER VI ATT HA UTBILDNINGEN TILL DOMARNA FÖR GENOMGÅNG AV NYA JAKTPROVSREGLER.


PER-JOHAN TACKADE FÖR FÖRTROENDE ATT LEDA ÅRSMÖTET OCH LÄMNADE ÖVER TILL TORE SOM INBJÖD TILL MIDDAG OCH SENARE PRISUTDELNING.